Giordano Tomasoni Giordano Tomasoni
Aronne Masseroli Aronne Masseroli
Fabrizio Ferrari Fabrizio Ferrari
Giordano Sozzi Giordano Sozzi
Francesca Repossi Francesca Repossi
Graziella Messa Graziella Messa
Arianna Magni Arianna Magni
Aquilino Laini Aquilino Laini
Camillo Gaiti Camillo Gaiti
Cristina Ferrari Cristina Ferrari
Sabrina Battaglia Sabrina Battaglia
Fabio Iannotta Fabio Iannotta